Your Cart

X

Geen producten in de winkelwagen.

Voorwaarden

Voorwaarden en bepalingen FURMEY®

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;

Ondernemer: FURMEY®; Furmey B.V.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – De identiteit van de ondernemer

FURMEY® B.V.

Middelweg 52

3281 KH Numansdorp

T +31 (0)6 125 522 59

E-mail: info@furmey. world

KVK: 84833440

BTW: 863399502B01

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – Het contract

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Uiterlijk bij de levering van het product aan de consument zal de ondernemer de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht of een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, opnemen.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 30 dagen nadat hij het product door (een gemachtigde van) de consument op ondubbelzinnige wijze heeft ontvangen aan de ondernemer.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en een en ander zo veel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een wijze van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.
 3. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht van de consument is uitgesloten voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, of die bestemd zijn voor eenmalig gebruik/consumptie.

ARTIKEL 9 – De prijs

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan: de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het product is uitsluitend geschikt voor normaal gebruik en onder toezicht.
 2. Gebruik de QR code voor meer instructies en gebruiksvoorwaarden en lees altijd de waarschuwingstags
 3. Onze producten zijn niet bedoeld om te dragen zonder toezicht van de eigenaar van het huisdier.
 4. Verwijder altijd de labels voor gebruik.
 5. De producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik bij dieren en buitenshuis bij een maximumtemperatuur van 10 graden Celsius of 50 Fahrenheit. Het advies is vooral voor bepaalde rassen. Als u niet zeker weet of uw hond de temperatuur heeft om FURMEY kleding te dragen, raadpleeg dan eerst een dierenarts of uw fokker. Laat u bovendien extra adviseren als uw hond een puppy, een senior hond of een hond met een slecht immuunsysteem is.
 6. Doe voor gebruik van ons product een test van maximaal 10 minuten om te zien of er een allergische reactie optreedt. Let op roodheid, jeuk, niezen. Als u deze symptomen ervaart, gebruik dit product dan niet.
 7. Als irritatie of roodheid optreedt, stop dan met het gebruik.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan onverwijld en uiterlijk 30 dagen nadat de ondernemer bekend is geworden met de eventuele vertraging, bericht.
 4. In geval van ontbinding door de consument die het gevolg is van een vertraagde levering zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen moeten vooraf worden betaald.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.